Photo Store
Mitch Goose
Mitch Goose
Courtesy Stockton Photo Inc.